startpagina

Invoering Passendheidsnorm januari 2016

23-04-2015

Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 voldoen aan de norm voor passend toewijzen. De regeling gaat op 1 jan 2016 in.

Invoering Passendheidsnorm januari 2016

Er geldt hierbij geen ingroeitraject. Platform31 ondersteunt corporaties via het project Passend toewijzen met de invoering van de regeling.

In de nieuwe woningwet is een AmvB opgenomen waarmee corporaties verplicht worden 95 procent van de huurtoeslaggerechtigden te huisvesten onder de aftoppingsgrens. Deze is voor 1- en 2 persoonshuishoudens € 576,87 en voor 3
of meerpersoonshuishoudens € 618,24. Aangezien het grootste deel van de huishoudens bij woningtoewijzing uit 1- en 2 persoonshuishoudens bestaat,
is dit de belangrijkste grens.

Zonder ingroeitraject
Het aanvankelijke voorstel ging uit van invoering van de norm per 1 juli 2015,
waarbij een ingroeitraject zou gelden tot 1 juli 2018. De Tweede Kamer stemde dinsdag 24 maart in met een motie om het ingroeitraject te verkorten en de 95-procentsnorm al per 31 december 2016 in te voeren. Het is nog niet definitief,
maar hoogstwaarschijnlijk geldt de norm over heel 2016. Dit betekent dat de regeling per 1 januari 2016 ingaat. Hiermee komt het ingroeitraject vanaf juli 2015 te vervallen. Deze tijd kunnen zowel Rijk als corporaties immers beter benutten om zich voor te bereiden op de komende norm. Het Rijk is momenteel bezig om de regeling verder uit te werken.

Aansluiten bij bestaande normen
Bij de uitwerking wordt zoveel mogelijk aangesloten op de toewijzingsnorm in de staatssteunregeling. Hiermee wordt voorkomen dat corporaties op meerdere wijzen moeten rapporteren. Bij de passendheidstoets wordt dan ook uitgegaan van de kale huurprijs, dus exclusief subsidiale servicekosten. Daarnaast wordt onderzocht of – net als in de staatssteunregeling – bepaalde groepen kunnen worden uitgezonderd, bijvoorbeeld studenten.

Experiment Passend toewijzen
Platform31 en Rigo ondersteunen corporaties via het project Passend toewijzen 5 woningmarktregio’s bij de voorbereidingen op de passendheidsnorm. Voor deze gebieden worden analyses gemaakt naar de woonruimteverdeling in de afgelopen jaren en brengen we het effect van de passendheidstoets in beeld. Welke woningtoewijzingen zouden volgens de nieuwe normen niet meer plaatsvinden?
Wat betekent de passendheidsnorm voor de slaagkansen voor de primaire doelgroep, de betaalbaarheid en verhuurbaarheid van bepaald bezit? Welke beleidsmaatregelen zijn mogelijk om de negatieve effecten te verzachten? Via beleidssimulaties brengen we dit in beeld. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst bespreken de deelnemers de resultaten voor de verschillende woningmarktgebieden en bediscussiëren zij de sturingsmogelijkheden. Moet je rekening houden met de groep net boven de huurtoeslaggrens?

Naast analyses en beleidssimulaties per woningmarktgebied levert het project een handreiking op over mogelijkheden om aan de passendheidstoets te voldoen en de verwachtte effecten daarvan. Deelnemende woningmarktgebieden zijn Maaskoepel (Rotterdam e.o.), Lelystad, Westelijke Mijnstreek, Woongaard (Alblasserwaard, Rivierenland e.o.) en Maastricht.

Binnen het experiment Passend toewijzen van Platform31 verkent RIGO, in samenwerking met WoningNet, de effecten van passend toewijzen in diverse regio’s.

Bron:
Companen (2015), Inzichten rond introductie van de passendheidstoets.